प्राचीन राशीची आपली मेष राशी

  • by

मेष, किंवा मेशा हा प्राचीन राशीचक्रातील कथेचा आठवा अध्याय आहे, आणि येणाऱ्याच्या विजयाचे मापण जाहीर करीत या अध्यायाची समाप्ती होते. मेष राशी एका जिवंत आणि आपले डोके उत्तम प्रकारे उंच केलेल्या मेंढ्याच्या प्रतिमेला तयार करते.प्राचीन राशीचक्राच्या आजच्या आधुनिक जोतिष्य वाचनात, प्रेम, चांगले भाग्य, संपत्ती, आरोग्य, आणि आपल्या व्यक्तिमत्वाबद्दल अंतरदृष्टी जाणून घेण्यासाठी तुम्ही मेष राशीतील राशीफलाच्या सल्ल्याचे अनुसरण करता.

पण प्रथम मेष म्हणजे काय?

सावध व्हा! याचे उत्तर दिल्यास अनपेक्षित मार्गाने तुमची ज्योतिषा उघडेल – तुम्ही वेगळ्या प्रवासाला जाल, तेव्हा तुम्ही तुमची कुंडली तपासण्याचे ठरवाल……

आम्ही प्राचीन ज्योतिष्याचा शोध लावला , आणि  कन्याराशीपासून ते मीन राशीपर्यंत परिक्षण करूण आम्ही मेष राशी चालू ठेवतो. ताऱ्यांच्या या प्राचिन जोतिष्यात प्रत्येक अध्याय सर्व लोकांसाठी होता. म्हणून जरी आपण आधुनिक कुंडलीच्या दृष्टीने मेषराशीमध्ये ‘नाही’, तरीही मेष राशीच्या तार्‍यांमध्ये अंतर्भूत असलेली प्राचीन ज्योतिष्य कथा समजण्यासारखी आहे.

ताऱ्यांमधील मेष नक्षत्र

मेष बनविणाऱ्या तार्‍यांचे निरीक्षण करा.  या छायाचित्रात डोके उंच असणारी मेंढी (नर मेंढी) यासारखे काहीतरी दिसत आहे का?

आकाशातील मेष नक्षत्र

मेष राशीतील तार्‍यांना रेषांमध्ये जोडण्यानेही मेंढा स्पष्ट दिसत नाही. मग या ताऱ्यांपासून आरंभिक ज्योतिष्यांनी एक जीवित मेंढ्याचा विचार कसा केला?

रेषांनी जोडलेल्या ताऱ्यांची मेष राशी

परंतू हे चिन्ह आपणास माहीत असलेल्या मानवी इतिहासाच्या माहितीपर्यंत पाठीमागे जाते. इजिप्तमधील प्राचिन देंडेरा मंदिरातील मेष राशीला लाल रंगाने वर्तुळ केलेले राशिचक्र पाहा.

प्राचीन इजिप्तमधील देंडेरा मंदिराच्या राशिचक्रातील मेष राशी

खालील मेषराशीच्या पारंपारिक प्रतिमा आहेत ज्या ज्योतिषांनी आपल्याला जेवढे माहित आहे त्यानुसार त्यांचा वापर केला आहे.

मेष जोतिष्य नक्षत्र प्रतिमा

उत्कृष्ट मेष राशीचक्राची प्रतिमा

मागील नक्षत्रांप्रमाणेच, जिवंत मेंढ्याची प्रतिमा प्रथम तार्‍यांमध्ये पाहिली गेली नाही.  मात्र, मेंढ्याची कल्पना प्रथम आली. प्रथम ज्योतिष्यांनी चिन्ह म्हणून ज्योतिषशास्त्राद्वारे ताऱ्यांवर ही प्रतिमा आच्छादित केले.

मेंढ्याचा अर्थ काय होता?

आपल्यासाठी याचे काय महत्व आहे?

मेष राशीचा मूळ अर्थ

मकर राशीमध्ये बकऱ्याचा- समोरचा भाग मृत झाला म्हणून माशाची शेपटी जिवंत राहू शकली. परंतू मीन राशीतील पट्ट्यात अजूनही मासे आहेत. अजूनही शारीरिक क्षय आणि मृत्यूचे बंधन आहे. आपण अनेक संकटांत जगत असतो, वृध्द होतो आणि मरतो! तरीही आपल्याजवळ शारीरिक पुनरुत्थानाची मोठी आशा आहे. मेष, ज्याचा पुढचा पाय मीन राशीच्या पट्ट्यापर्यंत विस्तारलेला आहे, तो कसे यास प्रकट करतो. त्या मरण पावलेल्या बकऱ्याची (मकर) एक आश्चर्यकारक गोष्ट घडली. बायबल त्याचे वर्णन याप्रकारे करते:

६.तेव्हा राजासन व चार प्राणी ह्यांच्यामध्ये व वडीलमंडळ ह्यांच्यामध्ये, ज्याचा जणू काय ‘वध करण्यात’ आला होता, असा ‘कोकरा’ उभा राहिलेला मी पाहिला; त्याला सात शिंगे व ‘सात डोळे होते;’ ते ‘सर्व पृथ्वीवर’ पाठवलेले देवाचे सात आत्मे आहेत.

७.त्याने जाऊन ‘राजासनावर जो बसलेला’ होता त्याच्या उजव्या हातातून ती गुंडाळी घेतली.

८.त्याने गुंडाळी घेतली तेव्हा ते चार प्राणी व चोवीस वडील कोकर्‍याच्या पाया पडले. त्या प्रत्येकाजवळ वीणा व ‘धूपाने’ भरलेल्या सोन्याच्या वाट्या होत्या; त्या वाट्या म्हणजे पवित्र जनांच्या ‘प्रार्थना’ होत.

९.ते ‘नवे गीत गाऊन’ म्हणतात :

“तू गुंडाळी घेण्यास व तिचे शिक्केम

फोडण्यास योग्य आहेस;

कारण तू वधला गेला होतास

आणि तू आपल्या रक्ताने सर्व वंश,

निरनिराळ्या भाषा बोलणारे, लोक व राष्ट्रे ह्यांमधून

१आमच्या ‘देवासाठी’ विकत घेतले आहेत

१०.आणि आमच्या देवासाठी त्यांना ‘राज्य’ व

‘याजक’ असे केले आहेस

आणि ते पृथ्वीवर राज्य करतील.”

११.तेव्हा मी पाहिले तो राजासन, प्राणी व वडील ह्यांच्याभोवती अनेक देवदूतांची वाणी ऐकू आली; आणि त्यांची संख्या ‘अयुतांची अयुते व सहस्रांची सहस्रे होती.’

१२.ते मोठ्याने म्हणत होते :

“वधलेला कोकरा सामर्थ्य, धन, ज्ञान, बल, सन्मान

गौरव व धन्यवाद हे घेण्यास योग्य आहे!”

१३.आणि स्वर्गात, पृथ्वीवर, पृथ्वीच्या खाली व समुद्रावर जो प्रत्येक सृष्ट प्राणी आहे तो, आणि त्यांतील सर्व वस्तुजात ह्यांना मी असे म्हणताना ऐकले :

    “राजासनावर बसलेला ह्याला व कोकर्‍याला धन्यवाद,

 सन्मान, गौरव व पराक्रम हे युगानुयुग आहेत!”

१४.तेव्हा ते चार प्राणी म्हणाले, “आमेन!” आणि चोवीस वडिलांनी [जो सदासर्वकाळ जिवंत आहे त्याला] पाया पडून नमन केले.

प्रकटीकरण ५:६-१४

मेष – जिवंत कोकरु!

मानवी इतिहासाच्या सुरुवातीपासूनच योजिलेली अद्भुत बातमी अशी आहे की कोकरा मृत झाला असला तरी तो पुन्हा जिवंत झाला आहे.  विंधिलेला कोकरा कोण होता?  बाप्तीस्मा करणारा योहान अब्राहामाच्या बलिदानाचा विचार करून, येशूविषयी म्हणतो.

२९.दुसर्‍या दिवशी येशूला आपणाकडे येताना पाहून तो म्हणाला, “हा पाहा, जगाचे पाप हरण करणारा देवाचा कोकरा!

योहान १:२९

येशूला  वधस्तंभावर खिळल्यानंतर तो मरणातून तिसऱ्या दिवशी उठला .  चाळीस दिवसांनंतर, आपल्या शिष्यांसोबत राहिल्यानंतर बायबल सांगते की तो स्वर्गात घेतल्या गेला. मेष राशीमध्ये प्रकट केल्याप्रमाणे– कोकरू जिवंत आणि स्वर्गात आहे.

नंतर याच दृष्टांतात योहानाने पाहिले:

९.ह्यानंतर मी पाहिले तो सर्व राष्ट्रे, वंश, लोक व निरनिराळ्या भाषा बोलणारे ह्यांच्यापैकी कोणाला मोजता आला नाही असा, शुभ्र झगे परिधान केलेला व हातांत झावळ्या घेतलेला मोठा लोकसमुदाय राजासनासमोर व कोकर्‍यासमोर उभा राहिलेला माझ्या दृष्टीस पडला.

१०.ते उच्च स्वराने म्हणत होते :

“राजासनावर बसलेल्या आमच्या देवाकडून

व कोकर्‍याकडून, तारण आहे!”

मीन राशीतील माशांनी, चिन्हांकित केलेले, हे लोक आहेत, जे कोकऱ्याकडे आले आहेत. पण आता क्षय पावणे आणि मृत्यू यांचा बंध तोडण्यात आला आहे. मेषाने मीन राशीमध्ये धरलेल्या माशांचे बंध तोडले आहेत. त्यांना मोक्ष आणि शाश्वत जीवनाची परिपूर्णता प्राप्त झाली आहे.

प्राचीन मेष राशिफल

‘राशिफल’ हे नाव हे नाव ग्रीक ‘होरो’ (तास) या शब्दापासून  आले आहे, आणि बायबलमध्ये बर्‍याच शुभ तासांचा समावेश आहे. आम्ही लेखनात महत्वाची रास कन्या ते मीन ‘होरोस’ हे वाचत आहोत. परंतु जन्मकुंडलीतील दुसरा ग्रीक शब्द – स्कोपस (σκοπός) – मेष राशीच्या वाचनास बाहेर आणतो.  स्कोपस म्हणजे पाहणे, विचार करणे किंवा मान्य करणे.  मेष राशि सार्वकालिक कोकऱ्याच्या राशीचक्रातील चिन्हांना चिन्हांकित करते.म्हणून मेष राशिवर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी निश्चित कालावधी नाही, परंतु आम्ही स्वतः कोकऱ्याला मानतो.

३.तट पाडण्याच्या अथवा पोकळ डौल मिरवण्याच्या बुद्धीने काहीही करू नका, तर लीनतेने एकमेकांना आपल्यापेक्षा श्रेष्ठ माना.

४.तुम्ही कोणीही आपलेच हित पाहू नका, तर दुसर्‍यांचेही पाहा.

फिलिप्पैकरांस पत्र २:३-११

प्रभू येशूच्या नम्रतेचे व त्यागाचे उदाहरण

५.अशी जी चित्तवृत्ती ख्रिस्त येशूच्या ठायी होती ती तुमच्या ठायीही असो;

६.तो देवाच्या स्वरूपाचा असूनही देवाच्या बरोबरीचे असणे हा लाभ आहे असे त्याने मानले नाही,

७.तर त्याने स्वतःला रिक्त केले, म्हणजे मनुष्याच्या प्रतिरूपाचे होऊन दासाचे स्वरूप धारण केले.

८.आणि मनुष्यप्रकृतीचे असे प्रकट होऊन त्याने मरण, आणि तेही वधस्तंभावरचे मरण सोसले; येथपर्यंत आज्ञापालन करून त्याने स्वतःला लीन केले.

८.ह्यामुळे देवाने त्याला अत्युच्च केले, आणि सर्व नावांपेक्षा जे श्रेष्ठ नाव ते त्याला दिले;

१०.ह्यात हेतू हा की, स्वर्गात, पृथ्वीवर व पृथ्वीखाली प्रत्येक गुडघा येशूच्या नावाने टेकला जावा,

११. आणि देवपित्याच्या गौरवासाठी प्रत्येक जिभेने येशू ख्रिस्त हा प्रभू आहे असे कबूल करावे.

मेष कोकऱ्याला कोणतीही मर्यादा होरो नाही पण कोकरा वैभवाच्या विशिष्ट स्तरावरून गेला आहे.  आपण प्रथम त्याला देवाच्या स्वभाव (किंवा स्वरुपात) पाहिले. त्याने प्रारंभापासून मानव होऊन  सेवक होण्याची आणि मरण्याची योजना आखली. 

कन्या राशिने प्रथम या वंशाची ‘मानवी प्रतिरुप’ म्हणून घोषणा केली आहे . आणि मकर राशीने मृत्युप्रति आपला आज्ञाधारकपणा व्यक्त केला. पण मृत्यू हा शेवट नव्हता. मृत्यू त्याला धरुन ठेवू शकला नसल्यामुळे आता कोकरा स्वर्गात, जिवंत आणि सर्वाधिकारी आहे. या उच्च अधिकाराने आणि सामर्थ्याने कोकरा वृषभ राशीपासून सुरूवात करून राशीचक्राचा अंतिम घटकास चालवितो. पुरातन राशीचक्राच्या कथेतील,  धनु राशीच्या अंदाजानुसार, यापुढे तो सेवक नाही, तर आपल्या शत्रूचा नाश करण्यास न्याय करण्याची तयारी करतो.

आपले मेष राशिचे वाचन

तुम्ही आणि मी मेष राशीचे राशिफल वाचन या प्रकारे लागू करु शकतो:

मेष रास घोषित करते की सकाळचा प्रकाश अंधार रात्रीनंतर येतो. एक अंधारी रात्र तुमच्याकडे आणण्याचा जीवनाकडे एक मार्ग आहे.  आपल्यासाठी तयार केलेल्या गोष्टीपेक्षा कमी असलेल्या गोष्टींना नमते होणे,सोडणे किंवा त्याबद्दल ठराव करणे यासाठी तुमची परीक्षा झाली असेल. पुढे जाण्याची लवचिकता शोधण्यासाठी आपल्याला आपल्या परिस्थिती आणि परिस्थितीच्या मागील विचार करणे आवश्यक आहे.  आपल्याला आपले अंतिम नशीब पाहण्याची आवश्यकता आहे. आपण मेष राशीला मोकळीकता देऊन असे करता. जर आपण मेष राशीचे असाल तर तुम्ही त्याच्या वस्त्रांवर स्वार व्हाल आणि तो सर्वोच्च स्थानी असेल आणि तो तुम्हाला तेथे घेऊन जाईल.  कारण जर तुम्ही देवाचे शत्रू असता, तेव्हा मकर राशीद्वारे त्याचे तुमच्याबरोबरचे नातेसंबंध पुनर्संचयित झाले, आणि आता त्याच्याशी सुसंगत राहिल्यामुळे, मेषच्या जीवनातून तुमचे कीती विशेषेकरून तारण होईल?  आपल्याला फक्त त्याच्या मार्गाचा अनुसरण करायचा आहे, आणि तो जाण्यापूर्वीच त्याचा मार्ग खाली आला आहे. तर तुमचेही तसेच होईल.

कसे चालू ठेवावे? मेषच्या जीवनात नेहमी आनंद करा.मी पुन्हा म्हणतो:आनंदच करा! तुमच्या सर्व नात्यात तुमच्या सौम्यतेला स्पष्ट होऊ द्या. मेष जवळ आहे. कशाबद्दलही चिंता करू नका तर प्रत्येक परिस्थितीत प्रार्थना आणि विनंत्या करून आभार प्रदर्शनासह आपल्या विनंत्या देवाला सादर करा. आणि देवाची शांती, जी तुमच्या समजण्यापलीकडे आहे, ती तुमच्या अंतःकरणाचे आणि तुमच्या मनाचे कोकऱ्यामध्ये रक्षण करील. शेवटी जे काही सत्य आहे, जे उच्च , जे काही योग्य, जे काही शुद्ध, जे काही प्रेमळ, जे काही प्रशंसनीय —जे काही उत्कृष्ट किंवा स्तुतीसयोग्य असेल—अशा गोष्टींचा विचार करा..

कोकऱ्याचे पुनरागमन

म्हणून मेष प्राचीन राशीचक्राच्या कथेचा दुसरा घटक बंद करतो ज्याने येशूच्या (कोकऱ्याच्या) विजयाचे फळ प्राप्त करणार्‍यांना मिळणाऱ्या लाभांवर लक्ष केंद्रित केले. त्याने दिलेले जीवनाचे फळ  का प्राप्त होत नाही?

प्राचीन राशीचक्राच्या कथेतील अध्याय -९-१२, मेष जो कोकरा आपल्या अभिवचनानुसार  – जेव्हा परत येईल तेव्हा काय होईल यावर लक्ष केंद्रित करते.  योहानाने पाहीलेल्या कोकऱ्याच्या त्याच दृष्टांतात घोषित केले आहे:

१६.आणि ते डोंगरांना व खडकांना म्हणाले, “आमच्यावर पडून राजासनावर जो बसलेला आहे, त्याच्या दृष्टीपुढून व कोकर्‍याच्या क्रोधापासून आम्हांला ‘लपवा.’

प्रकटीकरण ६:१६

पुढील राशिचक्र आणि मेष राशीतील  सखोलता

प्राचीन राशीचक्रात याची सुरुवात वृषभ राशीपासून होते.  येथे प्राचिन ज्योतिष्य जोतिषाचा आधार जाणून घ्या. कन्या राशीने  झालेली त्याची सुरुवात वाचा.

परंतू मेष राशीमध्ये खोलवर जाण्यासाठी लिखित शब्द पाहा:

पुस्तक म्हणून राशिचक्र अध्यायांचे पीडीएफ डाउनलोड करा

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *