देवाचे राज्य? कमळ, शंख आणि जोडीदार माशामध्ये गुणाचे चित्रण

  • by

कमळ हे दक्षिण आशियाचे प्रतीकात्मक फूल आहे. कमळाचे फूल हे प्राचीन इतिहासातील प्रमुख प्रतीक होते, ते आजही तसेच आहे. कमळाच्या रोपाच्या पानांमध्ये एक अद्वितीय रचना आहे जी त्यास स्वतः-स्वच्छ करण्याची क्षमता देते, ज्यामुळे चिखलाने न मळता फुले वर येतात. या नैसर्गिक गुणामुळे, चिखलातून बाहेर येणारे, घाणीचा स्पर्श न झालेले असे प्रतिकात्मक संदर्भ तयार झाले आहेत. ऋग्वेद प्रथम रूपकात (ऋग्वेद 5, 68. 7-9) कमळाचा उल्लेख केला आहे जेथे मुलाच्या सुरक्षित जन्माच्या इच्छेचे वर्णन केले आहे.

जेव्हा विष्णू ठेंगणा वामन होता, तेव्हा त्याची पत्नी लक्ष्मी समुद्रमंथनात कमळातून पद्मा किंवा कमला म्हणून प्रगट झाली, दोन्हीचा अर्थ “कमळ” आहे. लक्ष्मीचे कमळाशी जवळचे आहे आणि ती स्वतः फुलांमध्ये वास करते.

शंख हा विधी आणि धार्मिक महत्त्वाचा शंख आहे. शंख हे विशाल समुद्री गोगलगायचे एक कवच आहे परंतु पौराणिक कथेमध्ये शंख हा विष्णूचे प्रतीक आहे आणि बहुतेकदा कर्णा म्हणून त्याचा उपयोग केला जातो.

कमळ आणि शंख ही शिकवण्याची आठ अष्टमंगल (शुभ चिन्हे) साधने आहेत. ते चिरंतन गुण किंवा गुणांसाठी चित्रे किंवा चिन्हे म्हणून काम करतात. असंख्य ग्रंथ गुण या संकल्पनेवर चर्चा करतात, जन्मजात नैसर्गिक शक्ती ज्या एकत्रितपणे बदलतात आणि जगात बदल घडवून आणीत असतात. सांख्य विचारामध्ये तीन गुण आहेत: सत्व (चांगुलपणा, विधायक, कर्णमधुर), राजस (उत्कट, सक्रिय, गोंधळलेले) आणि तामस (अंधकार, विध्वंसक, अराजक). न्याय आणि वैशेशिका विचारसरणी अधिक गुणांस मुभा देते. गुण म्हणून देवाच्या राज्याबद्दल काय?

सांख्य विचारातील सत्व, राजस, तामस गुण यांचे वर्णन करणारे कमळपुष्प

येशू देवाच्या राज्याकडे एक कार्यकारी क्षमता, गुण म्हणून पाहिले, कारण ते जगात जैविक बदल घडवून आणत आहे आणि जगावर विजय मिळवीत आहे. त्याने शिकवले की आम्हाला देवाच्या राज्यात आमंत्रित केले आहे, पण असे करण्यासाठी द्विज देखील आवश्यक आहे. त्यानंतर त्याने आपल्याला देवाच्या राज्याचे गुण समजण्यास मदत व्हावी यासाठी आपल्या शिकवणीची साधने म्हणून वनस्पती, शंख आणि जोडीदार मासे (अष्टमंगल चिन्हे) यांचा उपयोग करून देवाच्या राज्याचे स्वरूप किंवा गुण या विषयावर अनेक गोष्टी (दाखला म्हटल्या जाणाऱ्या) सांगितल्या. राज्याचे त्याचे दृष्टांत येथे आहेत.

च दिवशी येशू घराबाहेर पडून सरोवराच्या काठी जाऊन बसला.
2 पुष्कळ लोक त्याच्याभोवती जमले, म्हणून येशू नावेत जाऊन बसला व सर्व लोकसमुदाय किनाऱ्यावर उभा राहिला.
3 तेव्हा त्याने त्यांना गोष्टीरूपाने बोध केला. तो म्हणाला, एक शेतकरी बी पेरायला निघाला.
4 तो पेरीत असता काही बी रस्त्यावर पडले, पक्षी आले व त्यांनी ते खाऊन टाकले.
5 काही बी खडकाळ जमिनीवर पडले. तेथे पुरेशी माती नव्हती. तेथे बी फार झपाट्याने वाढले. पण जमीन खोलवर नव्हती,
6 म्हणून जेव्हा सूर्य उगवाला तेव्हा रोपटे वाळून गेले. कारण त्याला खोलवर मुळे नव्हती.
7 काही बी काटेरी झुडपावर पडले. काटेरी झुडूप वाढले आणि त्याने रोपाची वाढ खुंटविली.
8 काही बी चांगल्या जमिनीवर पडले, ते रोप वाढले व त्याला धान्य आले. आणि कोठे शंभरपट, कोठे साठपट. कोठे तीसपट असे त्याने पीक दिले.
9 ज्याला ऐकायला कान

आहेत तो ऐको.मत्तय 13:1-9
कमळांच्या बियांमध्ये एक जीवनशक्ती असते ज्यामुळे ते अंकुर वाढतात

या दृष्टांताचा अर्थ काय? आम्हास अंदाज लावण्याची गरज नाही, कारण ज्यांनी विचारले त्यांना त्याने तो अर्थ सांगितला

18 पेरणाऱ्याच्या बोधकथेचा अर्थ काय हे समजून घ्या,
19 कोणी राज्याची गोष्ट ऐकतो पण ती त्याला समजत नाही, तेव्हा तो दुष्ट (सैतान) येतो व त्याच्या अंत:करणात पेरलेले ते घेतो, वाटेवर पेरलेला तो हाच आहे.

मत्तय 13:18-19
परंतु ही बियाणे तुडविलेल्या मार्गावर अंकुर वाढवू शकत नाही

परंतु हे बीज तुडविलेल्या मार्गावर अंकुरित होऊ शकत नाहीत

20 खडकाळ जागेवर पेरलेला तो असा आहे की, तो वचन ऐकतो व लगेच आनंदाने स्वीकारतो.
21 तरी त्याच्यामध्ये मूळ नसल्याने तो थोडा काळच टिकतो आणि वचनामुळे संकट आले किंवा कोणी छळ केला, व त्रास झाला म्हणजे तो लगेच अडखळतो.

मत्तय 13:20-21
सूर्याची उष्णता बीजातील जीवन नष्ट करू शकते

22 आणि काटेरी झाडांमध्ये पेरलेला असा आहे की, तो वचन ऐकतो पण जगिक गोष्टीविषयीचा ओढा, संपत्तीचा मोह ही वचनाला वाढू देत नाहीत आणि तो निष्फळ होतो.

मत्तय 13:22
इतर वनस्पती कमळाच्या फुलांच्या वाढीस अडथळा आणू शकतात

23 गल्या जमिनीवर पेरलेला असा आहे की, तो वचन ऐकतो, ते समजतो व तो निश्चितपणे पीक देतो. कोणी शंभरपट, कोणी साठपट, कोणी तीसपट असे पीक देतो.”

मत्तय 13:23
सुपीक मातीमध्ये कमळाचे रोप वाढेल आणि सौंदर्यात गुणाकार होईल

देवाच्या राज्याच्या संदेशास चार प्रतिसाद आहेत. पहिल्याकडे काहीच ‘समज’ नसतो आणि म्हणून तो दुष्ट संदेश त्यांच्या हृदयातून काढून घेतो. उर्वरित तीन प्रतिसाद प्रारंभी खूप सकारात्मक असतात आणि ते आनंदाने संदेश प्राप्त करतात. परंतु हा संदेश आपल्या हृदयात कठीण समयातही वाढावयास हवा. याच्या आपल्या जीवनांवर परिणामावाचून मानसिक स्वीकृति अपुरी आहे. म्हणून यापैकी दोन प्रतिसाद, त्यांनी सुरुवातीला जरी हा संदेश ग्रहण केला असला तरी, त्यांनी त्याची आपल्या हृदयात वाढ होऊ दिली नाही. ‘वचन ऐकतो आणि समजून घेतो’ असे फक्त चैथे अंतःकरण देव शोधत असलेल्या मार्गाने खरोखर प्राप्त होईल.

येशूने हा दृष्टांत शिकवला म्हणून आपण स्वतःला असे विचारू : ‘मी यापैकी कोणती माती आहे?’ 

निदणांचा दृष्टांत दाखला

या  दृष्टांताचे स्पष्टीकरण दिल्यानंतर येशूने निंदणाचा उपयोग करून शिकविले.

24 नंतर येशूने त्यांना दुसरी बोधकथा सांगुतली. तो म्हणाला, “स्वर्गाचे राज्य हा एखाद्या मनुष्याने आपल्या शेतात चांगले बी पेरण्यासारखे आहे.
25 पण लोक झोपेत असता त्या मनुष्याचा शत्रू आला व गव्हामध्ये निदण पेरून गेला.
26 पण जेव्हा रोपे वाढली व दाणे आले तेव्हा निदणही दिसू लागले.
27 मग त्या माणसाचे नोकर त्याच्याकडे आले व म्हणाले, मालक आपण आपल्या शेतात चांगले बी पेरले ना?मग त्यात निदण कोठून आले?
28 तो त्यांना म्हणाला, कोणीतरी शत्रूने हे केले आहे. त्याच्या नोकरांनी विचारले, आम्ही जाऊन ते उपटून टाकावे अशी आपली इच्छा आहे काय?
29 पण तो मनुष्य म्हणाला, नको तुम्ही निदण जमा करीत असताना त्याबरोबर कदाचित गहूही उपटाल.
30 कापणीपर्यंत दोन्ही बरोबर वाढू द्या. मग कापणीच्या वेळेस मी कापणाऱ्यास सांगेन की पहिल्याने निदण जमा करा व जाळण्यासाठी त्याच्या पेंढ्या बांधा. पण गहू माझ्या गोदामात साठवा.”‘

मत्तय 13:24-30
निंदण आणि गहू: पिकण्यापूर्वी गहू व निंदण एकसारखे दिसतात

येथे तो हा दृष्टांत स्पष्ट करतो

36 मग येशू लोकांना सोडून घरात गेला. त्याच्याकडे त्याचे शिष्य आले आणि म्हणाले, “शेतातील निदणाची बोधकथा आम्हांला नीट समजावून सांगा.”
37 येशूने उत्तर दिले, “शेतामध्ये चांगले बी पेरणारा हा मनुष्याचा पुत्र आहे.
38 आणि शेत हे जग आहे. चांगले बी हे देवाच्या राज्यातील मुले आहेत आणि निदण हे दुष्टाचे (सैतानाचे) मुलगे आहेत.
39 हे निदण पेरणारा शत्रू हा सैतान आहे आणि कापणी या काळाची समाप्ति आहे व कापणी करणारे देवदूत आहेत.
40 “म्हणून जसे निदण गोळा करून अग्नीत टाकतात त्याप्रमाणे या काळाच्या शेवटी होईल.
41 मनुष्याचा पुत्र आपल्या दूतांना पाठवील आणि ते त्याच्या राज्यातून अडखळण करणाऱ्या सर्व गोष्टी आणि अन्याय करणारे यांना बाजूला काढतील.
42 आणि त्यांना अग्नीच्या भट्टीत टाकतील. तेथे रडणे व दात खाणे चालेल.
43 तेव्हा नीतिमान लोक आपल्या पित्याच्या राज्यात सूर्यासारखे प्रकाशतील. ज्याला ऐकायला कान आहेत तो ऐका.

मत्तय 13:36-43

मोहरीच्या दाण्याचा खमीराचा दृष्टांत

येशूने इतर सामान्य रोपांच्या उदाहरणांसह काही अगदी लहान दृष्टांतही शिकविले.

31 मग येशूने त्यांना आणखी एक बोधकथा सांगितली. तो म्हाणाला, “स्वर्गाचे राज्य मोहरीच्या दाण्यासारखे आहे, तो एका माणसाने घेऊन आपल्या शेतात पेरला.
32 मोहरीचा दाणा सर्व दाण्यांहून लहान आहे. पण तो त्याचे झाड मात्र खूप मोठे येते. इतके की, आकाशातील पाखरे येऊन त्याच्या फांद्यांवर राहतात.”
33 मग येशूने लोकांना आणखी एक दाखला सांगितला, “स्वर्गाचे राज्य खमिरासारखे आहे. ते एका स्त्रीने घेतले व तीन मापे पिठामध्ये ठेवले तेव्हा ते सर्व पीठ फुगले.”

मत्तय 13:31-33
मोहरीचे बीज लहान असते

मोहरीची झाडे समृद्ध आणि मोठी होतातhttps://en.satyavedapusthakan.net/wp-content/uploads/sites/3/2020/07/mustard-field-on-sunny-day.jpg

देवाचा राज्याची सुरूवात या जगात लहान आणि नगण्य अशी होईल परंतु संपूर्ण जगात पीठात काम करणाऱ्या खमीरासारखे आणि मोठ्या रोपात वाढणाऱ्या लहान बियांसारखे वाढत जाईल. हे बळजबरीने, किंवा एकाच वेळी होत नाही, त्याची वाढ अदृश्य आहे परंतु सर्वत्र आणि न थांबणारी आहे.

लपविलेली ठेव आणि मूल्यवान मोत्याचा दृष्टांत

44 “स्वर्गाचे राज्य हे जणू काय शेतामध्ये लपवून ठेवलेल्या ठेवीसारखे आहे. एके दिवशी एका मनुष्याला ती ठेव सापडली. त्यामुळे त्या मनुष्याला खूप आनंद झाला. तो ती गुप्त ठेव पुन्हा त्याचा शेतात लपवून ठेवतो व आपले सर्व काही विकून ते शेत विकत घेतो.
45 “आणखी, स्वर्गाचे राज्य चांगल्या मोत्याचा शोध घेणाऱ्या व्यापाऱ्यासारखे आहे,
46 एक दिवस त्याला एक अत्यंत सुंदर मोती सापडतो. तेव्हा तो जाऊन आपले सर्वकाही विकतो आणि ते मोती विकत घेतो.

मत्तय 13:44-46
शंखांमध्ये मौल्यवान खजिना असू शकतो परंतु हे मोल बाहेरून दिसत नसत
काही शंखांच्या आत गुलाबी मोती असतात – मोठ्या मोलासह ते लपलेले असतात
गुलाबी मोती खूप मौल्यवान असतात
गुलाबी मोती खूप मौल्यवान आहेत

हे दृष्टांत देवाच्या राज्याच्या मूल्यावर केंद्रित आहेत. शेतात लपलेल्या खजिन्याचा किंवा ठेवीचा विचार करा. लपून बसल्यामुळे, शेतातून जाणाऱ्या प्रत्येकाला हे वाटते की या शेताचे मोल कमी आहे आणि म्हणून ते त्यात रस घेत नाहीत. परंतु एखाद्याला समजते की तेथे एक खजिना आहे, ज्यामुळे हे शेत खूप मोलाचे आहे – ते इतके मौल्यवान आहे की ते विकत घेण्यासाठी आणि खजिना मिळविण्यासाठी सर्वकाही विकले तरी चालेल.  देवाच्या राज्याचे देखील असेच आहे – या मोलाकडे बहुतेकांचे लक्ष नसते, परंतु थोडके जण जे त्याचे मोल पाहतात त्यांना मोठे मूल्य मिळते.

जाळाचा दृष्टांत

47 “तसेच, स्वर्गाचे राज्य पाण्यात टाकलेल्या जाळ्यासारखे आहे. जाळ्यात सर्व प्रकारचे मासे सापडतात.
48 ते भरल्यावर माणसांनी ते ओढून किनाऱ्यावर आणले व बसून जे चांगले ते भांड्यात भरले व जे वाईट ते फेकून दिले.
49 या काळाच्या शेवटी असेच होईल. देवदूत येतील आणि वाईटांना नितीमान लोकांतून वेगळे करतील.
50 वाईट लोकांना अग्नीत फेकून देण्यात येईल. तेथे रडणे व दात खाणे

चालेल.मत्तय 13:47-50
देवाचे राज्य गोव्यातील मासेकरूंप्रमाणे लोकांस निवडून काढील

येशूने आणखी दुसऱ्या अष्टमंगलचा उपयोग केला – देवाच्या राज्याबद्दल शिकवण्यासाठी माशाची जोडी. देवाचे राज्य लोकांना मासे वेगळे करणार्या मासेकरूंसारखे दोन गटात विभाजित करेल. हे न्यायाच्या दिवशी होईल.

देवाचे राज्य पीठातील खमीरासमान, रहस्यमयरित्या वाढते; बहुतेकांपासून लपवून ठेवलेल्या मोठ्या मूल्यासह; आणि लोकांमध्ये विविध प्रतिसादांना उत्तेजन देत आहे. हे लोकांना जे समजतात ते व जे समजणार नाहीत अषा गटांत वेगळे करील. हे दाखले शिकवल्यानंतर येशूने आपल्या श्रोत्यांना हा प्रश्न विचारला.

51 येशूने शिष्यांना विचारले, “तुम्हांला या सर्व गोष्टी समजल्या काय?” तेव्हा ते म्हणाले, “होय.”

मत्तय 13:51

तुमचे काय? जर देवाच्या राज्यास जगामध्ये फिरणारे गुण म्हणून समजले गेले तर जोवर ते आपल्याद्वारेही कार्य करीत नाही तोवर ते आपल्यासाठी फायद्याचे नाही. पण कसे?

गंगा तीर्थासारख्या जिवंत पाण्याच्या त्याच्या दृष्टान्तात येशू स्पष्ट करतो.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *